#577
admin
Keymaster

Здраво Ѓоко,

Иако е добро да се дигитализираат старите документи и фотографии, има некои случаи каде физичката
форма е подобра опција. На пример, ако документите или фотографиите содржат важни писмени
информации кои треба да бидат прочитливи во текот на многу години, физичката форма може да биде
подобра опција поради нејзината стабилност. Такви примери можат да бидат важни правни документи или
важни фотографии за наследство, каде нивната вистинска физичка форма може да има висок степен на
значење.
Што се однесува до стабилноста и сигурноста на дигиталната архива, тоа зависи од неколку фактори. Прво,
треба да се одбере соодветен формат за дигитализација кој ќе биде компатибилен со долгорочното чување.
Следно, треба да се направи редовна резервна копија на податоците и да се чуваат на сигурно место, за да
се предупреди загубата на податоците поради технички проблеми или кибернетски напади. И на крајот, треба
да се обезбеди сигурно место за складирање на дигиталните податоци како и да се почитуваат законските
барања за приватност и сигурност на податоците.
Во секој случај, и физичката форма и дигиталната архива имаат свои предности и недостатоци, па треба да
се преценуваат во зависност од видот на документите и фотографиите кои треба да се зачуваат.

Со почит,
Админ