Проект:

СВЕТЛИНА ОД МИНАТОТО

Подобрување на туристичкиот потенцијал на регионот преку иницијативи за соработка за подобро зачувување и одржливо искористување на природното и културното наследство