Заглавие на проекта:

СВЕТЛИНА ОТ МИНАЛОТО

Приоритетна ос: Туризам

Специфична цел

Повишаване на туристическия потенциал на региона чрез инициативи за сътрудничество за по-добро опазване и устойчиво използване на природното и културното наследство

Дейности по проекта

 1. Проектът започва пресконференции
 2. Семинари – използване на културното наследство за развитие на туризма
 3. Насърчаване на културното наследство на Бислимска Клисура и развитие на виртуална обиколка на Bislimska klisura
 4. Обучение „Дигитализация на културно-историческото наследство“
 5. Дигитализация на културно-историческото наследство
 6. Създаване на Център за цифровизация на културно-историческото наследство и доставка на оборудване за цифровизация на културното наследство
 7. Развитие на мрежата от културни и туристически институции – създаване на платформа за уеб базирано музейно и археологическо наследство
 8. Разработване на виртуална музейна обиколка на Дупница и Куманово
 9. Работи Дупница – вътрешна реконструкция на Къща „Свети Димитриев – Марек“
 10. Работи Дупница – реконструкция на къщата „Св.Димитров – Марек“
 11. Работна среща и форум: Ролята на музеите в културния и наследствения туризъм
 12. Изготвяне на промоционални туристически клипове за Дупница и Куманово и околностите
 13. Насърчаване на рехабилитацията на сградата, изграждане на цифров център и приключване на проекта в Дупница
 14. Насърчаване на рехабилитацията на сградата, изграждане на цифров център и приключване на проекта в Куманово

Резултати по проекта

Разработеното предложение за проект има за цел да насърчи устойчивото туристическо развитие и насърчаването на много редки туристически атракции в целевия регион от една страна и да наблегне на насърчаването на културното наследство от другата страна.

Рехабилитацията на обектите на интервенция, осигуряване на оборудване за цифровизация и осъществяване на дейности за популяризиране на културното наследство ще увеличи туристическия потенциал на Трансграничният регион, както и ще повиши информираността на заинтересованите страни в областта на културата и туризма в трансграничния регион за възможностите за оползотворяване на културното наследство в туристически цели. Освен това, с използването на съвременните ИКТ, туристическите атракции на Трансграничният регион ще станат известни на безбройните потребители на интернет и социални медии.

Проектът ще събере хора в социалната и икономическата сфера (култура и туризъм), което ще доведе до засилване на сътрудничеството в Трансграничният регион с цел да се посрещнат предизвикателствата на общото развитие на туризма и да се оползотвори туристическият потенциал на богатото културно материално и нематериално наследство.

Водещ партньор

Център за развитие на третия-североизточен район за планиране, Македония

Проектни партньори

Исторически музей - Дупница, България

Целеви групи

Продължителност

24 месеци

Общ бюдже

458 365.90 евро